Privacy Policy

ข้อกําหนดการให้บริการของ Boardgame Limited

Boardgame Limited คือ แพลตฟอร์มที่เป็นตัวกลางระหว่างนักออกแบบและผู้ที่สนใจบอร์ดเกม สร้าง ขึ้นเพื่อสนับสนุนตลาดที่เฉพาะเจาะจง (niche market) ในวงการบอร์ดเกม โดยเป็นช่องทางใหม่ที่เปิดพื้นที่มอบ โอกาสให้ผู้ผลิตรายย่อยที่มีไอเดียได้มีช่องทางในการพัฒนาและเผยแพร่บอร์ดเกมของตนทั้งในประเทศและ ต่างประเทศได้ง่ายยิ่งขึ้น และผู้สนใจสนับสนุนบอร์ดเกมสามารถสนับสนุนนักออกแบบได้โดยตรง

Boardgame Limited มีหน้าที่เป็นตัวกลางในการขายเท่านั้น ไม่รวมบริการเกี่ยวกับการผลิตบอร์ดเกม

ขั้นตอนการเข้าร่วม Boardgame Limited

 1. กรอกแบบฟอร์มสมัครเข้าร่วมกับ Boardgame Limited ผ่านทางหน้าเว็บไซต์ และรอการติดต่อกลับ
 2. ส่งเอกสารเพิ่มเติมเกี่ยวกับรายละเอียดเกม และเอกสารยืนยันตัวตนดังนี้
  a. สําเนาบัตรประชาชนของนักออกแบบ
  b. เอกสารระบุรายละเอียดบอร์ดเกม (กรอกในไฟล์ที่กําหนด)
  c. ลิงก์ไฟล์รูปภาพ (Google Drive/Dropbox/OneDrive) สําหรับไฟล์รูปภาพ
 3. Boardgame Limited พิจารณานักออกแบบเนื้อหาและกําหนดตารางเวลา (timeline) ของโปรเจคเพื่อนําขึ้นเว็บไซต์
 4. เมื่อถึงกําหนดเปิด Preorder / เปิดขายสินค้า / เปิดการลงชื่อ ทาง Boardgame Limited จะนําโปรเจคขึ้นหน้าเว็บไซต์
 5. สำหรับ Preorder เมื่อถึงกําหนดปิด Preorder ทาง Boardgame Limited จะแจ้งยอดสรุปการขายทั้งหมดให้ทางนักออกแบบเพื่อเตรียมเข้ากระบวนการผลิต
 6. เมื่อการผลิตเกมเสร็จสิ้น ทาง Boardgame Limited ตรวจสอบยอดและโอนยอดการขายหลังหักค่าธรรมเนียมการขาย ให้แก่นักออกแบบ
  ค่าธรรมเนียมการขาย = ราคาขายปลีก (MRP) x 10% (แต่สูงสุดไม่เกิน 250 บาท)
 7. Boardgame Limited เข้ารับบอร์ดเกมที่นักออกแบบ ตามยอดที่กําหนด และจัดส่งให้ผู้ซื้อ

ข้อตกลงระหว่างนักออกแบบกับ Boardgame Limited

 1. ผลงานบอร์ดเกมลิขสิทธิ์เป็นของนักออกแบบทั้งหมด ทาง Boardgame Limited เป็นตัวกลางในการจําหน่ายเท่านั้น
 2. Boardgame Limited เป็นพื้นที่สําหรับระดมทุนและขายบอร์ดเกมของนักออกแบบ ไม่มีความรับผิดชอบในการผลิตบอร์ดเกม
 3. Boardgame Limited มีสิทธิในการปรับเปลี่ยนเนื้อหาบางส่วน เพื่อให้สอดคล้องและเหมาะสมในการนําเสนอบนเว็บไซต์
 4. หากตรวจสอบเนื้อหาของบอร์ดเกมไม่สอดคล้องกับข้อกําหนดของเว็บไซต์ Boardgame Limited สามารถระงับการขายโดยไม่ต้องแจ้งนักออกแบบก่อน
 5. กรณีบอร์ดเกมเสียหาย ที่นอกเหนือจากสาเหตุของการเข้ารับและการจัดส่ง ทาง Boardgame Limited ไม่มีส่วนรับผิดชอบในกรณีดังกล่าว

บริการเพิ่มเติม

 1. ออกแบบเนื้อหาและรูปประกอบเพื่อนําเสนอบนเว็บไซต์
 2. เพิ่มยอดขายเกมผ่านช่องทาง social media
 3. จัดการทดสอบ Play Testing

* สามารถติดต่อเพื่อขอรับบริการดังกล่าว โดยจะประเมินค่าใช้จ่ายหลังสรุปรายละเอียด